این برنامه، یک استراتژی فیتینگ دو گوشی است که از پدیده طبیعی به نام آنالیز صحنه شنوایی استفاده می کند. این توانایی به مغز این امکان را می دهد که اصوات مهم را الویت بندی کند و همچنان کاربر با حفظ اصوات با اهمیت کمتر می تواند آگاهی از صوت داشته باشد. زمانی که کاربر نیاز به فهم خوب گفتار و آگاهی محیطی دارد مانند میهمانی های خانوادگی این برنامه می تواند بسیار سودمند واقع شود.

این دو سیستم، تکنیک جدید و بی نظیر Band- Splitting را بکار می برند که در نتیجه آن ورودی سمعک به باندهای فرکانس بالا و پایین مجزا می شود و بنابراین امکان افزایش نسبت گفتار به نویز بدون از دست دادن نشانه های لوکالیزاسیون را فراهم می سازند