اتوتوکسیسیتی

چکیده

در تعریف دارو به عنوان یک ماده شیمیایی که در درمان بیماری ها مورد استفاده قرار میگیرد،همواره طیف گسترده ای از اثرات نامطلوب داروهای شیمیایی نیز همراه با اثرات درمانی آن ها بیان میگردد.معمولا یک دارو اثرات درمانی چندی دارد اما هدف از مصرف ان ، تنها یکی از اثرات درمانی آن است. سایر نتایج ناخواسته یا نامطلوب مصرف دارو ها، به عنوان عوارض جانبی و عموما غیر زیان آور دارو مطرح میگردند،اما سمیت زایی به عنوان اثرات زیان بخش دارو بر سایر عمل کرد ها یا قسمت های بدن تعریف میگردد.از جمله مهم ترین عواملی که مرز بین اثرات درمانی و عوارض سمیت زایی یک دارو را مشخص میسازد، دوز استفاده از آن دارو است که از سوی متخصص مربوطه تعیین میگردد.

اتوتوکسیسیتی،اثرات سمیت زایی داروها برسیستم شنوایی وتعادل