***کم شنوایی Ski-slope را در نظر بگیرید که فرکانس های پایین کاملا نرمال دارد و در فرکانس های میانی و به ویژه فرکانس های بالا،دچار افت شیب دار شده است و شما بر اساس شرایط ادیوگرامی و نیاز های فرد،تجویز باز (Open) نموده اید.

بیمار تحت این شرایط در واقع از دو منبع،اصوات را دریافت می کند.این بیمار تنها آنچه که سمعک فراهم می کند را نمی شنود بلکه به دلیل باز بودن کانال گوش،اصوات محیطی که غالبا فرکانس پایین هستند را به طور مستقیم دریافت می کند.

تصور کنید شما فرمول NAL-NL2 را انتخاب کرده اید و بهره ای به طور تقریبا یکپارچه در تمام فرکانس ها اعمال می کنید.تحت این شرایط شما نواحی از شنوایی بیمار که نرمال می باشد را نیز تقویت می کنید.

باید به خاطر بسپارید که بیمار قرار است به نحوی اصوات تقویت شده را با اصواتی که به طور مستقیم وارد کانال گوش شده اند،تلفیق کند.درصورتی که تقویت بیش از حد اعمال کنید این امر دشوار خواهد شد.یکی از بهترین رویکردها،اعمال بهره ی متعادل تر از طریق فرکانس های میانی بعنوان گذری از فرکانس های پایین به سمت فرکانس بالا،می باشد.