کاشت حلزون شنوایی

 

کاشت حلزون شنوایی
کاشت حلزون شنوایی

حلزون شنوایی یکی از مهمترین بخش های دستگاه شنوایی است که گیرنده های حسی دستگاه شنوایی را در خود جای داده و نقش اساسی در فرآیند شنوایی دارد. در مواردیکه فرد دچار کاهش شنوایی شدید تا عمیق به علت اختلال در حلزون شنوایی باشند و عملکرد خوب عصب شنوایی در آنها وجود داشته باشد، در صورتیکه فرد استفاده قابل قبولی از سمعک های مرسوم نداشته باشد و تمامی معیارهای جراحی کاشت حلزون را کسب کند، این پروتز که دارای دو بخش داخلی و پردازنده خارجی است برای فرد (به ویژه نوزادان و کودکان) تجویز و برنامه ریزی می گردد.

 

PDF copyکاشت حلزون شنوایی