گوش و دستگاه شنوایی

گوش خارجی
لاله ی گوش تنها بخش قابل رؤیت گوش است که توسط غضروفی که با پوست، پوشیده شده است، صوت را جمع آوری کرده و وارد تیوب کوچک ۳-۲ سانتی متری کانال گوش خارجی می کند. صوت کانال را طی کرده و در انتها سبب لرزش پرده گوش می گردد.

گوش میانی
بدین منظور با ارتعاش پرده ی گوش، استخوانچه های کوچک گوش میانی مرتعش شده و این فضای مکعبی کوچک ۸-۱۰ میلی متری را طی کرده و در انتها صوت را از طریق وارد کردن ضربه به دریچه ی بیضی, به گوش داخلی انتقال می دهد.

گوش داخلی
با وارد آمدن ضربه ی مکانیکی ناشی از صوت منتقل شده توسط استخوانچه ها، مایع درون گوش داخلی مرتعش شده و سبب تحریک گیرنده های شنوایی موجود در گوش داخلی می گردند، این گیرنده ها سبب تحریک اعصاب شنوایی و انتقال صوت بصورت سیگنال عصبی به مراکز عصبی شنوایی می شوند.

کورتکس شنوایی
هدف از ارسال اطلاعات صوتی به سطوح فوقانی شنوایی؛ درک گفتار، جهت یابی و بطور کلی پردازش های پیچیده تر شنیداری است که می توانند به برقراری ارتباط و یا واکنش موجود زنده نسبت به محرکات محیطی کمک کنند.

سمعک بلتون برند برتر

در سال ۲۰۰۴ نخستین سمعک Open fitting بلتون با نام EDGE به کمک کم شنوایان در فرکانس های بالا آمد